“КРАТЕР” ДООЕЛ увоз извоз Илинден е успешна компанија која повеќе од 30 години е лидер во областа на термотехничките и хидротехничките инсталации.